తిరువూరు కబుర్లు

చంద్రబాబు వచ్చారు. నిధులివ్వకుండా తిరువూరు ప్రజలను అద్భుతంగా నిరాశపరిచారు.

© 2018 TVRNEWS. All rights reserved. Email:editor.tvrnews@gmail.com.