తిరువూరు కబుర్లు

ముష్టికుంట్లలో పుట్టాడు. మద్రాసులో మెరిశాడు. ఆదర్శప్రాయుడు గద్దె రంగయ్యనాయుడు.

© 2018 TVRNEWS. All rights reserved. Email:editor.tvrnews@gmail.com.