తిరువూరు కబుర్లు

నరకాన్ని చూపిస్తోన్న తిరువురు ప్రధాన రహదారులు. లీడర్లు ఉండే గల్లీల్లో మాత్రం సిమెంటు రోడ్డులు.

© 2018 TVRNEWS. All rights reserved. Email:editor.tvrnews@gmail.com.