తిరువూరు కబుర్లు

నీటిలో గుడి కాదు-గుళ్లో నీళ్లు. తిరువూరు దేవుడి దయనీయ స్థితి.

© 2018 TVRNEWS. All rights reserved. Email:editor.tvrnews@gmail.com.